Menu

美高梅开户:随即出牌,javascript数组排序汇总

javascript数组排序汇总,javascript数组汇总

javascript数组排序汇总

//排序算法
 window.onload = function(){
  var array = [0,1,2,44,4,
     324,5,65,6,6,
     34,4,5,6,2,
     43,5,6,62,43,
     5,1,4,51,56,
     76,7,7,2,1,
     45,4,6,7,8];
  //var array = [4,2,5,1,0,3];
  console.log('原始数组');
  console.log(array);
  array = sorting.shellSort(array);
  // alert(array);
  console.log('排序后的数组')
  console.log(array);
 }

 var sorting = {
  //利用sort方法进行排序
  systemSort: function(arr){
   return arr.sort(function(a,b){
    return a-b;
   });
  },

  //冒泡排序
  bubbleSort: function(arr){
   var len=arr.length, tmp;
   for(var i=0;i<len-1;i++){
    for(var j=0;j<len-1-i;j++){
     if(arr[j]>arr[j+1]){
      tmp = arr[j];
      arr[j] = arr[j+1];
      arr[j+1] = tmp;
     }
    }
   }
   return arr;
  },

  //快速排序
  quickSort: function(arr){
   var low=0, high=arr.length-1;
   sort(low,high);
   function sort(low, high){
    if(low<high){
     var mid = (function(low, high){
      var tmp = arr[low];
      while(low<high){
       while(low<high&&arr[high]>=tmp){
        high--;
       }
       arr[low] = arr[high];
       while(low<high&&arr[low]<=tmp){
        low++;
       }
       arr[high] = arr[low];
      }
      arr[low] = tmp;
      return low;
     })(low, high);
     sort(low, mid-1);
     sort(mid+1,high);
    }
   }
   return arr;
  },

  //插入排序
  insertSort: function(arr){
   var len = arr.length;
   for(var i=1;i<len;i++){
    var tmp = arr[i];
    for(var j=i-1;j>=0;j--){
     if(tmp<arr[j]){
      arr[j+1] = arr[j];
     }else{
      arr[j+1] = tmp;
      break;
     }
    }
   }
   return arr;
  },

  //希尔排序
  shellSort: function(arr){
   var h = 1;
   while(h<=arr.length/3){
    h = h*3+1; //O(n^(3/2))by Knuth,1973
   }
   for( ;h>=1;h=Math.floor(h/3)){
    for(var k=0;k<h;k++){
     for(var i=h+k;i<arr.length;i+=h){
      for(var j=i;j>=h&&arr[j]<arr[j-h];j-=h){
       var tmp = arr[j];
       arr[j] = arr[j-h];
       arr[j-h] = tmp;
      }
     }
    }
   }
   return arr;
  }
 }

以上所述正是本文的全体内容了,希望我们能够欣赏。

javascript数组排序汇总 //排序算法 window.onload = function(){ var array
= [0,1,2,44,4, 324,5,65,6,6, 34,4,5,6,2, 43,…

[Ctrl+A 全选
注:如需引进外界Js需刷新手艺实行]

您大概感兴趣的篇章:

 • JavaScript贯彻数组随机排序的不二等秘书诀
 • javascript表格随机排序代码
 • JavaScript对数组实行随机重排的办法
 • javascript数组排序汇总
 • javascript删除数组重复成分的措施汇总
 • JavaScript获得多个数组交集的不二秘籍
 • JavaScript中用sort()方法对数组成分实行排序的操作
 • javascript数组随机排序实例深入分析

JavaScript随机排序

标签:,

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章

网站地图xml地图